Památková zóna - Vyhláška

413/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu.

413/2004 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2004

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

Ministerstvo kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

§ 1

Území s historickým prostředím obsahujícím dochované soubory lidové architektury v částech obcí

Skryje (okres Rakovník)

se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a budou graficky vyznačeny na kopiích katastrálních map, které budou uloženy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

(2) Hranice území zón se vyznačí při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn v této dokumentaci.

§ 3

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, se stanovují tyto podmínky ochrany:

a) při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, jakož i při přípravě dalších opatření musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba,

b) využití venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb a objektů musí směřovat k estetickému, funkčnímu a technickému zhodnocení zóny a k zachování jejích kulturních hodnot a

d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci objektů musí být respektován charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:

Dostál v. r.

Hranice území zóny

Skryje (14879), okres Rakovník, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Skryje nad Berounkou. Začíná na křižovatce komunikací p. p. č. 949 a 945/3. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 949, 254/3, 67/4, 67/1, 71 a 955.

Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 955 na jihovýchodní roh st. p. č. 51. Pokračuje po hranicích st. p. č. 51, p. p. č. 913/4, st. p. č. 49, p. p. č. 115, 113/1, 988, 108, 110, 82/2, 82/1, komunikace p. p. č. 913/1, p. p. č. 85, st. p. č. 14, p. p. č. 88, st. p. č. 13, opět komunikace p. p. č. 913/1, st. p. č. 3/1, p. p. č. 7, 10/2 a 10/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 935/2.

Pokračuje po západní hranici komunikace p. p. č. 935/2. Kolmo ji překračuje na severní hranu p. p. č. 524/5. Pokračuje po hranicích p. p. č. 524/5 a st. p. č. 27. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 915. Pokračuje po hranicích p. p. č. 21/1 a 21/2. Ze severovýchodního rohu p. p. č. 21/2 přechází přes p. p. č. 2/1 na severozápadní roh p. p. č. 32/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 32/1, 29/1, 58/1, komunikace p. p. č. 949 a komunikace p. p. č. 939. Přechází tuto komunikaci kolmo na západní roh p. p. č. 42. Pokračuje po hranicích p. p. č. 42, 64 a 942. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 949. Vrací se po její východní straně do výchozího bodu.