Chráněná území

Evropsky významná lokalita Kohoutov

Předmět ochrany: lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.

výměra: 1262,6 ha (zahrnuje PR Jezírka)

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Ostrovec u Terešova

vyhlásil: Vláda ČR, 3.11.2009, Výnos 371/2009 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody

Evropsky významná lokalita Týřov - Oupořský potok

Předmět ochrany: kontinentální opadavé křoviny, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské skalní trávníky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita raka kamenáče, kovaříka, dvouhrotce zeleného

výměra: 1341,2 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Karlova Ves a Broumy (zahrnuje NPR Týřov a NPR Velká Pleš)

vyhlásil: Vláda ČR, 26.10.2009, Výnos 371/2009 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody

Evropsky významná lokalita V Hlinišťanech

Předmět ochrany: lokalita čolka velkého, kuňky žlutobřiché

výměra: 1,288 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou

Ústřední seznam ochrany přírody

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

výměra: 62792 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Karlova Ves a Broumy

vyhlásil: Ministerstvo kultury ČSR 24.11.1978, výnos 21.972/78

Ústřední seznam ochrany přírody

Národní přírodní rezervace Týřov

Ochrana význačného úseku členitého Křivoklátsko-Rokycanského pásma vyvřelin s celou škálou pro tento útvar typických přirozených lesních porostů a rostlinných i živočišných společenstev.

výměra: 420,56 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Karlova Ves a Broumy

vyhlásil: Ministerstvo školství a národní osvěty 31.12.1933, vyhláška 143.547/33-V

Ústřední seznam ochrany přírody

Přírodní památka Skryjsko-týřovické kambrium

Paleontologické a geologické lokality kambrické fosilní fauny ve skryjsko-týřovické oblasti Barrandienu

výměra: 29,77 ha (6,89 ha ochranné pásmo

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Týřovice nad Berounkou, Hřebečníky

vyhlásil: Správa CHKO Křivoklátsko, 6.09.2011, nařízení č.1/2011

Ústřední seznam ochrany přírody

Přírodní rezervace Jezírka

Významné paleontologické lokality skryjsko-týřovického kambria, velmi cenná botanická společenstva s více než 240 druhy cévnatých rostlin a zachovalých lesních společenstev, blížících se přirozené druhové skladbě s více než 25 druhy dřevin.

výměra: 59,5 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Podmokly nad Berounkou

vyhlásil: Správa CHKO Křivoklátsko, 9.10.1995, vyhláška 1773/95

Ústřední seznam ochrany přírody

Ptačí oblast Křivoklátsko

Předmět ochrany: Populace včelojeda lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého, lejska bělokrkého a jejich biotopy

výměra: 31960.15 ha

katastrální území: mimo jiné také Skryje nad Berounkou

vyhlásil: Vláda ČR, 8.12.2004, Výnos 684/2004 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody