Paleontologie

Přehled nejdůležitějších lokalit

Kamenná hůrka

Lokalita se nachází na zalesněném vrchu, cca 1000 m západně od křižovatky silnic v obci Týřovice. V řadě malých opuštěných jam a lůmků se vyskytují milečské světlešedé křemenné pískovce a slepence tvořené převážně křemennými zrny, valouny. Nejčastěji zde můžeme nalézt misky ramenonožců Pompeckium a Jamesella, vzácněji pak zbytky trilobita rodu Ellipsocephalus.

Pod trním

 

Lokalita se nachází na zalesněném svahu nad levým břehem Karáskova potoka, cca 200 m od ústí Karáskovy rokle. V malém lůmku zde vystupují spodní polohy skryjských vrstev tvořené pevnými šedomodrými břidlicemi s polohami světležlutých drobových pískovců. Lokalita byla v minulosti proslavena četnými nálezy úplných krunýřů trilobitů Germaropyge germari a Ptychoparia dubinka.

Karáskova rokle

Přehled nejdůležitějších lokalit

Lokalita se nachází mezi levým břehem Berounky a levým břehem Karáskova potoka severně od osady Luh. V přirozených skalních výchozech s množstvím suti zde vystupují střední polohy skryjských vrstev v podobě pevných, šedomodrých břidlic. Poměrně hojně zde můžeme nalézt zbytky trilobitů Agraulos ceticephalus, Hydrocephalus carens a Sao hirsuta.

Pod hruškou

Přehled nejdůležitějších lokalit

Lokalita se nachází na levém břehu Berounky při silnici z Luhu do Týřovic, cca 500 m od mostu. Jsou zde odkryty nejvyšší polohy skryjských vrstev v podobě velmi jemných jílovitých načervenalých břidlic spolu s hrubšími šedomodrými, deskovitě odlučnými břidlicemi s podřízenými písčitějšími a slepencovými polohami. Lokalita je proslulá především nálezy vývojových stádií trilobita Sao hirsuta a agnostidních trilobitů např. Phalagnostus nudus a Perenopsis cuneifera.

Luh

Přehled nejdůležitějších lokalitPřehled nejdůležitějších lokalit

Lokalita se nachází na pravém břehu Berounky ve svahu nad mostem v osadě Luh. V řadě přírodních i umělých odkryvů zde vystupují střední a svrchní polohy skryjských vrstev tvořené převážně pevnými šedomodrými, deskovitě odlučnými, prachovými břidlicemi. Lokalita je známá zejména nálezy velkých paradoxidních trilobitů druhu Hydrocephalus carens a četnými ostnokožci např. Trochocystites bohemica.

Plazy

Lokalita se nachází na levém svahu rokličky, vedoucí od Skryjí do Luhu asi 300 m východně od Skryjí. Je tvořena ojedinělými skalními i umělými odkryvy ve svrchních polohách skryjských vrstev tvořených šedozelenými jílovitými břidlicemi. K nejčastějším nálezům zde patří zbytky trilobitů Agraulos ceticephalus a Sao hirsuta.
Dlouhá hora

Lokalita se nachází na zalesněném svahu na pravém břehu Zbirožského potoka, cca 1000 m jihozápadně od Skryjí. V přirozených skalních výchozech zde vystupují střední až nejvyšší polohy skryjských vrstev v podobě šedomodrých až šedozelených jílovitých břidlic ve spodnějších polohách s prachovou příměsí. Můžeme zde nalézt zejména zbytky agnostidních trilobitů Phalagnostus nudus a Perenopsis cuneifera. V minulosti proslula lokalita hojnými nálezy trilobitů Ctenocephalus coronatus a ostnokožci Ceratocystis perneri.
Podmokelský mlýn

Lokalita se nachází na pravém břehu Zbirožského potoka na severní straně zalesněného pahorku nad hájovnou (bývalou samotou Buchava). V malém lomu s množstvím sutě jsou odkryty střední až svrchní polohy skryjských vrstev v podobě velmi pevných, deskovitě odlučných, šedomodrých prachových břidlic. K nejčastějším nálezům zde patří trilobiti Skreiaspis spinosa a Eccaparadoxides pusillus a velcí hyoliti Maxilites maximus.
... a další

Přehled nejdůležitějších lokalit