Registr oznámení

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Základní dokumenty

  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).

Evidenční orgán

Evidenčním orgánem je starosta, který:

vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných starostou (tedy jím samým) a místostarostou,

umožňuje osobní nahlédnutí do registru zájemcům na základě písemné žádosti,

umožňuje nahlédnutí do registru zájemcům prostřednictvím veřejné datové sítě na základě udělení uživatelského jména a přístupového hesla a to po podání a ověření žádosti.

Informace o nahlížení do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné formou nahlížení do dokumentů v písemné podobě i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu, tj. v budově obecního úřadu Skryje č. p. 15 v úředních hodinách, nebo jindy po předchozí domluvě se starostou
  2. elektronicky do elektronické podatelny obecního úřadu na emailové adrese podatelna@skryje.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v budově obecního úřadu Skryje, č. p. 15, a to po předchozí dohodě

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v budově obecního úřadu Skryje, č. p. 15, a to po předchozí dohodě
Nahlížení do registru v elektronické podobě  – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání evidenčním orgánem. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru. V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem evidenčnímu orgánu předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.

U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejní funkcionáři, tj. starosta a místostarosta obce podávají evidenčnímu orgánu oznámení dle § 9, 10 a 11 zákona (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích). Oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo.

Lhůta k podání je do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (zvolen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok.

Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu na formuláři, který určuje vyhláška.

Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Dle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

K podání sdělení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě není nutné připojit elektronický podpis. Dále, dle § 13 odst. 8 zákona, má každý právo oznámit orgánu územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona.