Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Dle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

K podání sdělení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě není nutné připojit elektronický podpis. Dále, dle § 13 odst. 8 zákona, má každý právo oznámit orgánu územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona.