Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Základní dokumenty

  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).