Informace o nahlížení do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné formou nahlížení do dokumentů v písemné podobě i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu, tj. v budově obecního úřadu Skryje č. p. 15 v úředních hodinách, nebo jindy po předchozí domluvě se starostou
  2. elektronicky do elektronické podatelny obecního úřadu na emailové adrese podatelna@skryje.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v budově obecního úřadu Skryje, č. p. 15, a to po předchozí dohodě

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v budově obecního úřadu Skryje, č. p. 15, a to po předchozí dohodě
Nahlížení do registru v elektronické podobě  – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání evidenčním orgánem. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru. V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem evidenčnímu orgánu předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.

U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Jiří Vait - finanční poradenství
Inzerce: Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních hodinách se starostou. Pro občany Skryjí zdarma