Mezinárodní geologické kongresy, exkurze a setkání


Výpisky z dokumentu:
Pamětní kniha p. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1937 – 1991 ve Skryjích
pořídil a poskytl Václav Micka

9.6.1937

Zahraniční setkání vedené Dr. Bedřichem Boučkem.

Celkem podepsáno 32 osob vesměs ze Skandinávie.

22.9.1955

Mezinárodní exkurze geologů a mineralogů z Freibergu vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 16 osob.

Více..

Zápisy českých geologů a paleontologů


Výpisky z dokumentu

Pamětní kniha p. Antonína a Karla Šindlera vedená v letech 1937 1991 ve Skryjích

pořídil a poskytl Václav Micka

27.- 29.5.1939

Geologická exkurze katedry geologie UK v Praze vedená Prof. R. Kettnerem.

Celkem podepsáno 17 osob. (př. Doc. J. Augusta, Dr. J. Vachtl, Z. Špinar, J. Petránek aj.).

13.7.1939

Sběratelská exkurze – podepsáni Prof. R. Kettner, Dr. B. Bouček, Dr. A. Přibyl, V. Roth, J. Jarka, J. Petránek, J. Kindl.

Srpen – září 1943

Prováděli výzkumy Pod trním Prof. R. Kettner, J. Jarka a V. J. (v knize uvedeny pouze iniciály).

13.7.1947

Sběratelská exkurze – podepsáni Dr. F. Prantl + 2 geologové z geologického muzea z Varšavy.

Více..

Historie založení místního muzea

Úryvky z obecních kronik:

V roce 1922 založil p. Antonín Šindler muzeum jež je soukromou sbírkou zejména z oboru geologie, ale zahrnuje i předměty téměř ze všech oborů československého muzejnictví.

V r. 1953 bylo zřízeno geologické muzeum a sbírka byla přestěhována do budovy nové školy.

V r. 1975 byla sbírka přemístěna do budovy Kampeličky v současnosti obecního úřadu.

V r. 1999 byly exponáty přeneseny do budovy bývalé staré školy, kde se muzeum nachází do současnosti.

Závěrem bych chtěl poděkovat J. Houbovi a rodině Šindlerových za zapůjčení pamětní a ubytovacích knih a OÚ Skryje za umožnění prohlídky obecních kronik bez nichž by tato zpráva nemohla vzniknout.

Odhalení pomníku Joachima Barranda

Úryvek z obecní kroniky:

V jarních měsících v r. 1967 bylo definitivně rozhodnuto, aby byl před budovou školy postaven pomník francouzskému učenci J. Barrandovi, který nálezem trilobitů ve Skryjském luhu v r. 1833 proslavil Skryje po celém geologickém světě. Bylo rozhodnuto, aby byl pomník odhalen v r. 1968 v době konání geologického kongresu v Praze. K této významné oslavě byla soustředěna pozornost nejen MNV a školy, ale i většiny občanů. Byl ustanoven komitét pro pořádání této oslavy, jehož členy jsou tajemník MNV s. Dubský a ředitel školy V. Opatrný. Pomník bude dílem akademického sochaře mistra Viktora Dobrovolného. Bylo přivezeno 8 vitrín z Národního muzea z Prahy a 110 exemplářů trilobitů skryjsko-týřovického kambria. Literaturu pojednávající o skryjsko-týřovickém kambriu půjčila Univerzita Karlova – katedra geologie a paleontologie. Trilobity zapůjčilo Národní muzeum – ředitel paleontologických sbírek Dr. Zázvorka. Instalaci a uspořádání sbírek v nových vitrínách provedli doktor. R. Horný z Národního muzea a asistent geologické fakulty L. Krůta. Dozor nad uspořádáním a nad celou akcí spojenou s otevřením muzea a odhalením pomníku měl profesor geologické fakulty UK Dr. J. Vachtl, rakovnický rodák, který s bezpříkladnou obětavostí pomáhal, radil a jemu je v prvé řadě nutné poděkovat, že přípravy byly stoprocentně po všech stránkách zajištěny.