Přírodní rezervace Jezírka

Významné paleontologické lokality skryjsko-týřovického kambria, velmi cenná botanická společenstva s více než 240 druhy cévnatých rostlin a zachovalých lesních společenstev, blížících se přirozené druhové skladbě s více než 25 druhy dřevin.

výměra: 59,5 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Podmokly nad Berounkou

vyhlásil: Správa CHKO Křivoklátsko, 9.10.1995, vyhláška 1773/95

Ústřední seznam ochrany přírody