Ptačí oblast Křivoklátsko

Předmět ochrany: Populace včelojeda lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého, lejska bělokrkého a jejich biotopy

výměra: 31960.15 ha

katastrální území: mimo jiné také Skryje nad Berounkou

vyhlásil: Vláda ČR, 8.12.2004, Výnos 684/2004 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody

Evropsky významná lokalita Týřov - Oupořský potok

Předmět ochrany: kontinentální opadavé křoviny, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské skalní trávníky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita raka kamenáče, kovaříka, dvouhrotce zeleného

výměra: 1341,2 ha

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Karlova Ves a Broumy (zahrnuje NPR Týřov a NPR Velká Pleš)

vyhlásil: Vláda ČR, 26.10.2009, Výnos 371/2009 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody

Evropsky významná lokalita Kohoutov

Předmět ochrany: lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.

výměra: 1262,6 ha (zahrnuje PR Jezírka)

katastrální území: Skryje nad Berounkou, Ostrovec u Terešova

vyhlásil: Vláda ČR, 3.11.2009, Výnos 371/2009 Sb.

Ústřední seznam ochrany přírody