Výzva k předkládání návrhů do územního plánu

č.j.15/2014

Ve Skryjích dne 18.7.2014

O Z N Á M E N Í

Obec Skryje zahájila na základě usnesení č.27/2014 zpracování Územního plánu sídelního útvaru Skryje na roky 2016 - 2026 v souladu se zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území.

Pro zpracování doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu sídelního útvaru Skryje a pro zpracování zadání

v y z ý v á m e

občany obce Skryje, tj. trvale bydlící obyvatele a vlastníky nemovitostí k předkládání vlastních návrhů a požadavků pro tvorbu územního plánu obce Skryje. Návrhy a požadavky lze podávat v termínu do 29.8.2014 na Obecním úřadě ve Skryjích, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje a také prostřednictvím datové schránky obce či emailové adresy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Banner
Pokud byste rádi inzerovali na těchto stránkách, domluvte se v úředních
hodinách se starostou. Pro Skryjáky zdarma!
Copyright © 2018 Obec Skryje. Všechna práva vyhrazena.